Віртуальна книжкова виставка: “Менеджмент та маркетинг на службі медицини та фармації”

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА
“Менеджмент та маркетинг на службі медицини та фармації”

Маркетинг — це вміння дивитися
на весь бізнес очима споживача
Пітер Друкер

 

Однією з найголовніших складових успіху економічно розвинутих країн світу є використання менеджменту та маркетингу, тобто науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією.

Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найбільш ефективних важелів та інструментів здійснення виробничо-господарської діяльності. Посилення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності вимагають удосконалення механізму управління організаціями як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції.

Згідно з Концепцією розвитку охорони здоров’я населення України, реформування системи охорони здоров’я передбачає заходи, спрямовані на здійснення інноваційної і кадрової політики в галузі. Зокрема, реформування ступеневої медичної і фармацевтичної освіти передбачає започаткування підготовки фахівців за новими спеціальностями: менеджер у галузі охорони здоров’я, економіст у галузі охорони здоров’я.

Фахівці з медичного менеджменту мають забезпечувати раціональну фінансово-господарську діяльність в лікувально-профілактичних закладах, а також доцільне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Тобто такі, якісно нові для України, фахівці повинні забезпечити розвиток медичного бізнесу в країні.

Науково-медичним відділом бібліотеки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було підготовлено віртуальну книжкову виставку “Менеджмент та маркетинг на службі медицини та фармації”, присвячену висвітленню загальних засад менеджменту та маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Серед представленої літератури — монографії, підручники та навчальні посібники.

 

МОНОГРАФІЇ

Артамонова Н.О.

Система інформаційного забезпечення медичної науки в Україні. — Харків, 2010. — 371 с.

У монографії викладено результати теоретичних узагальнень процесів трансформації підсистеми наукових комунікацій інформаційного забезпечення медичної науки та інноваційної діяльності у новому соціально-комунікаційному середовищі. Визначено основні тенденції розвитку світової системи інформаційного забезпечення медичної науки та інноваційної діяльності, а також основні напрями розвитку вітчизняної системі інформаційного забезпечення.

Монографія призначена для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів факультетів післядипломної освіти та науковцям.

Берри Л.

Клиника Мэйо: менеджмент и сервис мирового уровня. — М., 2011. — 304 с.

Автори монографії, працюючи в Клініці Мейо і спілкуючись з її керівниками, клініцистами, допоміжним персоналом і пацієнтами, отримали унікальну можливість вивчити організаційні особливості та культуру обслуговування Клініки. В результаті на світ з’явилася книга про те, як системний підхід до організації роботи забезпечує Клініці Мейо чудові клінічні результати, організаційну ефективність і найвищий рівень обслуговування.

Книга буде корисною керівникам закладів системи охорони здоров’я.

Бойчак М.П. та ін.

Менеджмент у військовій медицині: теорія і практика. — Одеса, 2003. — 282 с.

Монографія присвячена аналізу сучасного теоретичного матеріалу з питань управлінської діяльності та менеджменту останніх зарубіжних і вітчизняних видань та адаптації його до використання у військовій медицині. Висвітлено узагальнений досвід успішної роботи Головного військового клінічного госпіталю МО України в нових соціально-економічних умовах, проаналізо-вано результати реформування системи медичного забезпечення військовослужбовців та пенсіонерів МО України в Київському гарнізоні, а також подані матеріали з ліцензування та акредитації військових лікувально-профілактичних закладів.

Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: Матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. за участю міжнар. спеціалістів, 3 квітня 2013 р. / Ред. кол.: А.А. Котвіцька та ін. — Харків, 2013. — 350 с.

Збірник містить матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції за участю міжнародних спеціалістів “Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи”, в яких розглянуті питання: розвитку соціальної фармації, як наукового напрямку та навчальної дисципліни; взаємозв’язку дисциплін соціальна медицина та соціальна фармація; сферам взаємодії: людина — суспільство — ліки — фарма-цевтична допомога; соціально-ефективних механізмів забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню та ін.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Баєва О.В.

Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навчальний посібник. — К., 2008. — 640 с.

Навчальний посібник присвячений висвітленню загальних засад менеджменту в галузі охорони здоров’я. Особлива увага приділена менеджменту нових закладів охорони здоров’я, управлінню технологічними процесами та інформаційними системами в галузі охорони здоров’я.

Для студентів, слухачів та викладачів спеціальностей “Менеджмент”, “Маркетинг” та “Медицина”. Посібник буде корисним для управлінців, підприємців та працівників, які займаються організаційною діяльністю в галузі охорони здоров’я.

Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А.

Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм: Учебное пособие. — К., 2001. — 368 с.

У посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання стратегічного управління та маркетингу у фармацевтичних фірмах. Докладно представлені основні ідеї та концепції стратегічного управління, методи стратегічного аналізу, інструменти розробки та реалізації корпоративних, конкурентних маркетингових стратегій фармацевтичних фірм.

Для менеджерів вищої та середньої ланок підприємств, наукових працівників та студентів.

Бойчак М.П.

Как сделать лечебное учреждение успешным. Вопросы медицинского маркетинга: Учебное пособие. — К., 2013. — 752 с.

У книзі викладено досвід автора і колективу Головного військового клінічного госпіталю МО України, що стосується питань медичного маркетингу. Використано також досвід інших лікувальних установ і досвід немедичних компаній, що надають медичні послуги.

Може бути корисною організаторам охорони здоров’я, лікарям, студентам медичних вузів, а також усім, хто має відношення до маркетингової діяльності.

Менеджмент в охороні здоров’я: У 2 ч.: Підручник. — Ч. 1. / За заг. ред. М.І. Хвисюка і І.І. Парфьонової. — Харків, 2008. — 360 с.

Даний підручник є результатом колективної праці викладачів кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти, який відтворює навчальну програму спеціалізації “Менеджмент в охороні здоров’я”.

У підручнику розглянуто принципи організації та управління в системі охорони здоров’я, основну увагу приділено практичному застосуванню теоретичних знань у галузі організаційної діяльності закладів охорони здоров’я.

Менеджмент в охороні здоров’я: У 2 ч.: Підручник. — Ч. 2. / За заг. ред. М.І. Хвисюка і І.І. Парфьонової. — Харків, 2008. — 552 с.

У підручнику розглянуто принципи організації та управління в системі охорони здоров’я, основну увагу приділено практичному застосуванню теоретичних знань у галузі організаційної діяльності закладів охорони здоров’я.

Менеджмент і лідерство в медсестринстві: Підручник / За ред. д-ра мед. наук В.Й. Шатила. — М., 2013. — 304 с. У підручнику наведено загальні основи менеджменту, поняття про заклади охорони здоров’я як об’єкта управління, структуру управління в охороні здоров’я, інформаційні технології та методи управління інформаційними системами у галузі охорони здоров’я, концептуальні засади управління кадрами.

Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, організаторів та керівників системи охорони здоров’я.

Менеджмент і маркетинг у фармації: Підручник. Затверджено МОН / За ред. В.П. Громовика. — К., 2008. — 752 с.

Підручник присвячений вивченню теоретичних основ і прикладних засад фармацевтичного менеджменту і маркетингу та відповідає програмі навчальної дисципліни “Менеджмент і маркетинг у фармації”, “Фармація” і “Клінічна фармація”.

Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів, провізорів-інтернів, провізорів-підприємців і провізорів-управлінців, а також магістрантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних фармацевтичних закладів.

Менеджмент у фармації: Підручник / За ред. О.Є. Кузьміна і Б.П. Громовика. — Вінниця: Нова книга, 2005. — 448 с.

У підручнику послідовно розглядаються усі аспекти менеджменту, а саме: сутність і еволюція менеджменту та його місце в сучасних управлінських теоріях, роль менеджерів і управлінців, види організацій як об’єктів управління, процес менеджменту, суб’єкти фармацевтичного підприємства та умови їх господарювання, функції, методи та стандарти фармацевтичного менеджменту.

Рекомендується студентам фармацевтичних вузів і факультетів, провізорам-інтернам, провізорам-управлінцям, а також магістрам, аспірантам і викладачам вищих закладів фармацевтичної освіти.

Нові технології навчання менеджменту в медицині: Навчальний посібник / За заг. ред Ю.В. Вороненка, Н.Г. Гойди, О.П. Мінцера, М. Мітчелла. — К., 2009. — 418 с.

У навчальному посібнику представлено ситуаційні вправи та теоретичні відомості щодо методологічних основ викладання громадського здоров’я, а саме: комунікативних технологій та просвітницьких заходів, стратегічного використання інформації, ролі менеджера, зосередження лікування на потребах клієнта, управління людськими ресурсами, реформи системи фінансування охорони здоров’я та залучення додаткових джерел надходження грошових коштів.

Посібник буде корисним для слухачів та викладачів закладів медичної освіти, фахівців галузі управління охороною здоров’я та всіх, хто цікавиться новітніми технологіями навчання та проблемами менеджменту в медицині.

Сімейна медицина: У 3 кн.: Підручник. — Кн. 1. Загальні питання сімейної медицини / За ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попик. — Розд. 3. — К., 2013. — С.51—92.

У підручнику висвітлено теоретичні засади сімейної медицини, соціальні передумови щодо її впровадження, розкрито основні аспекти практичної діяльності сімейного лікаря. У розділі 3 розкриваються основи інформаційного забезпечення, застосування телемедицини, доказової медицини, скринінг-діагностики та диспансеризації.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів за спеціальністю “загальна практика — сімейна медицина” та сімейних лікарів.

Управління фармацією: Підручник / За ред. В.М. Толочка. — Харків, 2004. — 388 с.

У підручнику розглядаються основні теоретичні положення і навчальні завдання стосовно організації охорони здоров’я, психологічних аспектів і структури управління фармацевтичною службою, основ логістики, управлінського обліку і фінансового аналізу управлінських рішень, підготовки і вдосконалення фармацевтичних кадрів, комп’ютерного забезпечення і ведення справ в управлінні.

Для студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів і слухачів факультетів підвищення кваліфікації.

Виконавець головний бібліотекар Сафронова С.М.

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua