Правила
користування бібліотекою Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця

 

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою Національного медичного університету імені О. О. Богомольця розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Типових правил користування бібліотеками в Україні”, "Типового положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІУ рівнів акредитації”, “Положення про бібліотеку Національного медичного університету імені О. О. Богомольця".

1.2. Бібліотека Національного медичного університету імені О. О. Богомольця є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Національного медичного університету імені О. О. Богомольця і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Фонди бібліотеки Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (далі — бібліотека) є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою безкоштовне.

2. Права та обов’язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

2.1. Право користування бібліотекою Університету надається студентам, аспірантам, науково-педагогічному складу та іншим співробітникам Університету. Сторонні читачі мають право користуватися тільки читальними залами бібліотеки.

2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу у відділах обслуговування, в читальних залах та пунктах видачі літератури; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в культурно- просвітницьких заходах, які проводить бібліотека спільно з іншими структурними підрозділами Університету.

2.3. Для запису до бібліотеки необхідно подати студентський квиток, викладачам і співробітникам Університету — довідку з відділу кадрів та паспорт. Для сторонніх користувачів — паспорт.

2.4. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток, якому присвоюється номер, заповнюється “Картка реєстрації читача”, читацький формуляр. Вся заповнена документація дає читачеві право користуватися всіма підрозділами бібліотеки і філіалами.

2.5. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.6. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю отриману ним літературу.

2.7. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат протягом тижня після письмової заяви про втрату.

2.8. Під час запису в бібліотеку читач повинен ознайомитися з «Правилами користування бібліотекою» і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в «Картці реєстрації читача» та читацькому формулярі.

2.9. Електронна видача літератури проводиться тільки при наявності читацького квитка, який є основним документом для отримання бібліотечних ресурсів. При обслуговуванні користувачів в автоматизованому режимі бібліотека попереджає їх про електронні форми обліку.

2.10. Навчальна література видається на абонементі на період вивчення дисципліни (семестр, цикл, модуль або навчальний рік).

2.11. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості до 10 примірників терміном на 30 днів; студентам — до 5 примірників терміном на 14 днів; іншим категоріям читачів — до 3 примірників терміном на 10 днів.

2.12. Періодичні видання видаються в кількості 5 примірників терміном на 5 днів.

2.13. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників терміном на 15 днів.

2.14. Студентам заочного відділення література видається тільки на період сесії.

2.15. Читачі, які не повернули літературу у терміни, визначені пп. 2.9, 2.10, 2.11 цих Правил, вважаються боржниками і позбавляються права користування до повного розрахунку.

2.16. Поодинокі примірники, книги підвищеного попиту, довідкові видання, альбоми, атласи, видання на електронних носіях, рідкісні та цінні видання, а також матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах. Виносити видання з читальної зали забороняється.

2.17. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку.

2.18. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

2.19. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА) або шляхом електронної доставки документів (ЕДД).

2.20. Для одержання літератури читач пред'являє читацький квиток, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на читацькій вимозі, книжковому або читацькому формулярі за кожний одержаний примірник, або відслідковує облік отриманих і зданих видань в електронній формі на моніторі.

2.21. Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в жодному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; дотримуватися вимог стосовно авторського права.

2.22. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і. при виявленні дефектів, повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.23. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.24. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

2.25. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними чи зробити ксерокопію цього видання. При неможливості такої заміни, читачі зобов'язані відшкодувати вартість загубленої або пошкодженої літератури. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін. Книга без штрих-кода вважається втраченою.

2.26. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

2.27. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

2.28. Після екзаменів, модулів або циклів студенти повинні повернути книги з предметів, вивчення яких вони закінчили. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки всі книжки та інші отримані матеріали.

2.29. На початку кожного календарного року користувачі-співробітники Університету повинні перереєструватися.

2.30. Читачі, що закінчили Університет, повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

2.31. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.32. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

3. Зобов’язання бібліотеки по обслуговуванню читачів

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково- дослідної та культурно-виховної роботи Університету.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи Університету, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

3.6. Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

3.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп'ютерної техніки, а також усних консультацій та інше.

3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення запитів науковців та студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

3.10. Забезпечує читачам доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

3.11. Бере участь у створенні галузевих та регіональних баз даних.

3.12. Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА, ЕДД, внутрішнього книгообміну, національної та міжнародної інформаційних мереж.

3.13. Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформаційної культури. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

3.14. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.15. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

3.16. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.

3.17. У разі не повернення документів до бібліотеки після закінчення їх терміну користування, бібліотекар нагадує читачам у письмовій формі (поштою), в усній (по телефону), або за допомогою соціальних мереж про необхідність повернення літератури у визначений термін. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона інформує деканати, завідувачів кафедр, керівників підрозділів з метою адміністративного впливу.

3.18. На початку кожного навчального року з метою проведення перереєстрації бібліотека проводить звірку читачів-студентів зі списками деканатів, співробітників Університету — з відділом кадрів.

3.19. Не допускає розголошення персональних даних читачів та відомостей про читацькі інтереси з будь-якою метою без їхньої згоди.

03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1

тел. (044) 454-49-58, (044) 454-49-28

E-mail: library@nmu.ua